Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eisoes yn Rhedeg Eich Busnes Eich Hun?

Mae Llinellfusnes yn ymrwymo i gefnogi mentrau lleol ac mae’n gallu darparu amrywiaeth o wasanaethau i helpu busnesau sefydledig. Mae gennym danysgrifiadau i nifer o adnoddau blaenllaw’r farchnad ac felly rydym yn gallu gweithio gyda chwmnïau i gyflawni eu nodau a’u hamcanion trwy ddarparu gwybodaeth fusnes.

Rydym yn cynnig dewis eang ac amrywiol o wasanaethau all helpu eich cwmni:

Mae Llinellfusnes yn gallu’ch helpu chi i wneud y canlynol:

Creu Rhestri e-Farchnata, Postio/Ffônwerthu

Eisiau targedu cwsmeriaid newydd a gwella eich gwerthiant presennol? Os felly, peidiwch â gwastraffu amser ac arian yn cynhyrchu eich rhestri postio eich hun, nad ydynt efallai’n nodi’r busnesau sydd o ddiddordeb penodol i’ch cwmni. Mae Llinellfusnes yn gallu cael gafael ar nifer o gronfeydd data cwmnïau arbenigol ar draws Prydain h.y. Experian ac Thomson Local Business Search. Gadewch i’n tîm profiadol greu rhestr cwmnïau wedi ei theilwra i’ch union anghenion a gofynion. Mae modd hidlo’r cronfeydd data yn drwyadl trwy ymgorffori dewisiadau chwilio niferus, fel lleoliad daearyddol, math, maint (yn ôl nifer y cyflogeion a throsiant) y busnesau yr ydych yn dymuno’u targedu. Mae modd allforio gwybodaeth, sy’n cynnwys cysylltiadau penodol o fewn sefydliadau, ar ffurf taenlen sy’n hawdd creu rhestri postio ohoni.

Am ragor o wybodaeth am y manylion rydyn ni’n gallu eu rhoi i chi am gwmnïau o'r basau data e-farchanata, ffônwerthu a phostio, y costau posibl sy’n gysylltiedig â darparu’r wybodaeth ac i ofyn am chwiliad sy’n seiliedig ar eich anghenion, ewch i’n tudalen chwilio am fusnes am ragor o wybodaeth.

Marchnata eich Busnes yn Effeithiol

Gall denu cleientiaid a chodi gwerthiant yn aml fod yn rhai o'r agweddau anoddaf wrth ddechrau busnes newydd ac wrth gwrs gallant fod o'r pwys mwyaf i lwyddiant eich menter i’r dyfodol. Mae Businessline yn tanysgrifio i lu o adnoddau arbenigol a all fod o ddefnydd at ddibenion penodol sy'n gysylltiedig â marchnata ac rydym hefyd yn cynnig nifer o fentrau sy’n ymwneud â marchnata gan gynnwys cyfleoedd i:

Mae sioe radio busnes pwrpasol o'r enw Talking Business yn cael ei ddarlledu i ardal Wrecsam bob dydd Iau drwy Calon FM (105FM). Mae amryw o bynciau busnes yn cael eu trafod ar y sioe er budd mentrau lleol; mae yna hefyd gyfle i chi ymddangos ar y radio.

Lleoli Cyflenwyr Newydd

Manteisiwch ar ein cronfeydd data a chyfeiriaduron arbenigol er mwyn cael gafael ar gyflenwyr newydd i’ch cwmni. Mae Kompass Extranet, cronfa ddata genedlaethol rydym yn tanysgrifio iddi, yn cynnwys gwneuthurwyr a dosbarthwyr, gyda mwy na 57,000 o benawdau cynnyrch a gwasanaeth a thros 23 miliwn o gyfeiriadau cynnyrch. Mae hyn yn caniatáu i chi leoli’r union gwmnïau sydd o ddiddordeb i chi. Mae modd darparu canlyniadau eich gofynion chwilio naill ai ar ffurf PDF neu daenlen. Yn ogystal â’n cronfeydd data ar-lein mae gennym fynediad hefyd at nifer o gyfeiriaduron cyfredol sy’n neilltuol i ddiwydiannau penodol a sectorau’r farchnad.

Nodi Tueddiadau’r Farchnad

Os yw’ch busnes yn arallgyfeirio i farchnadoedd busnes newydd, yn gwneud cais am gyllid, neu os oes gennych chi ddiddordeb gweld rhagolygon twf o fewn eich sector diwydiant; gall Llinellfusnes gynnig mynediad AM DDIM at IBIS World, sydd yn aml yn costio £495 i’w prynu, yn Llyfrgell Wrecsam.

IBIS World yw’r ffynhonnell wybodaeth gyfoethocaf ar gyfer busnes a diwydiant yn y DU. Mae adroddiadau’n darparu gwaith ymchwil annibynnol, cywir, cynhwysfawr a chyfredol am gannoedd o sectorau marchnad yn y DU, gan gynnwys ystadegau, dadansoddi a rhagolygon.

Cysylltwch â Llinellfusnes neu fel arall cwblhewch ein ffurflen ymholiadau arlein os hoffech wybod os yw unrhyw adroddiadau ar gael sy’n berthnasol i’ch syniad busnes. Gallwn hefyd ddarparu mynediad at adroddiadau Business Focus CCH sy’n darparu gwybodaeth am y farchnad ar fwy na 90 o broffesiynau, yn ogystal ag ystadegau demograffeg lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Ymchwilio i’ch Cystadleuwyr

Gallwch gynyddu eich gwybodaeth am eich cystadleuwyr allweddol neu ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer eich gwasanaeth. Gallwn roi manylion am gwmnïau i chi, a fydd yn rhoi golwg gyffredinol o faint y cwmnïau o ran trosiant a nifer cyflogeion, lleoliad eu heiddo ac adeiladau a dolenni uniongyrchol i wefannau cwmnïau, lle byddwch yn gallu gwneud rhagor o ymchwil gefndir i bob busnes sydd o ddiddordeb i chi.

Cadarnhau Statws Credyd Cwmnïau

  • Ansicr p’un ai oes gan fusnes yr incwm i dalu am nwyddau neu wasanaethau y gofynnwyd i  chi eu darparu?
  • Diddordeb mewn gwirio dichonoldeb ariannol eich cyflenwyr presennol/cyflenwyr posib?
  • Ystyried archwilio partneriaid busnes posib cyn arwyddo’r contract?

Manteisiwch ar ein gwasanaeth gwirio credyd sydd am ddim.  Mae’r adroddiadau yr ydym yn eu derbyn  gan Experian, yn gynhwysfawr ac o safon uchel, maent yn darparu gwybodaeth ac  o ganlyniad gellir gwneud penderfyniadau deallus.

Yn y pendraw bydd adroddiadau’n dangos unrhyw gwmnïau sydd â graddfa teilyngdod credyd gwael a’r cwmnïau sydd mewn sefyllfa ariannol wael, cyn i chi fynd i mewn i fusnes â nhw, ac felly bydd yn lleihau’r perygl sy’n gysylltiedig â buddsoddiadau ariannol yn fawr.

Mae’r wybodaeth yn cynnwys sgôr credyd a therfyn credyd, gwybodaeth ariannol a gwybodaeth risg, perchnogaeth a manylion y cyfarwyddwr y ogystal â dadansoddiad o’u perfformiad sy’n dangos eu sgôr credyd a newidiadau i’r terfynau credyd fesul mis ynghyd â gwybodaeth am berfformiad ar gyfer llawer o gwmnïau.

Mae adroddiadau ar gael ar gyfer cwmnïau cyfyngedig yn y DU, ac mae adroddiadau cryno hefyd ar gyfer sawl unig fasnachwr.  Pe byddech yn gweithio gyda busnesau sy’n masnachu y tu allan i’r DU;  mae adroddiadau hefyd ar gael ar gyfer cwmnïau tramor, fodd bynnag byddai cost i gael y wybodaeth hon.

Rheoli eich Staff

Mae angen i bob cwmni sicrhau ei fod yn cydymffurfio â chyfraith cyflogaeth. Nid yn unig bydd ein hadnoddau’n caniatáu i chi wneud hyn yn rhwydd, ond byddant hefyd yn gadael i chi wneud y gorau o’ch personél trwy ddilyn yr arferion gorau. Gadewch i ni eich helpu chi gyda’ch materion cyflogaeth trwy ddarparu templedi am ddim, sy’n rhwymedig gyfreithiol, fel contractau cyflogi. Gallwch chi wedyn eu haddasu’n rhwydd ar gyfer eich cwmni chi. Gallwn ni hefyd ddarparu patrymau polisi, canllawiau gam wrth gam, ffeithlenni ac adroddiadau trylwyr, yn cwmpasu fwy neu lai bob agwedd ar reoli adnoddau dynol. Caiff gwybodaeth ei diweddaru’n gyson yn unol â newidiadau mewn deddfwriaeth ac ati. Rydym hefyd yn gallu rhoi data meincnodi cyflogau bob awr a blynyddol i chi, y mae modd eu mireinio i sectorau, enwau swyddi a rhanbarthau daearyddol penodol.

Cael Mewnwelediad i Lawer o Feysydd Busnes

Mae Llinellfusnes yn cynnal llyfrgell sy’n cwmpasu holl brif feysydd busnes, e.e. marchnata, cyfathrebu, rheoli, adnoddau dynol ac ati. Mae mwyafrif mawr ein llyfrau ar gael i’w benthyg yn ddi-dâl. Bydd angen i bawb sydd â diddordeb mewn benthyca llyfrau o’n hadran fod yn aelod o Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam. I gael manylion ar sut i ymuno, ewch i brif dudalennau’r llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae cronfa ddata Cobra ar gael i ni hefyd, sy’n cynnwys toreth o wybodaeth ar gyfer pawb sy’n rhedeg busnes. Mae modd darparu’r ffeithlenni sydd ar gael o’r adnodd hwn naill ai mewn dull electronig neu fel copi caled.

Deunydd E-Ddysgu Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Mae deunydd e-ddysgu CThEM ar sefydlu eich busnes eich hun yn rhad ac am ddim ac y mae’n cynnwys gwybodaeth berthnasol, gwiriadau dysgu a chysylltiadau i rannau priodol o wefan CThEM a fydd yn eich tywys drwy agweddau allweddol o sefydlu a rhedeg eich busnes eich hun yn unol â’r rheoliadau sefydlog. Ymhlith y pynciau a drafodir yn y pecyn hwn yn mae sut ac erbyn pryd mae angen i chi hysbysu CThEM eich bod wedi sefydlu eich busnes eich hun, yswiriant gwladol, y cofnodion y mae angen i chi eu cadw, treuliau busnes y gallwch chi eu hawlio, hunan-asesiad arlein, talu CThEM a thyfu eich busnes h.y. cyflogi staff. Darllenwch y deunydd eddysgu (cyswllt allanol) am ragor o wybodaeth.

Cysylltiadau Defnyddiol