Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eisoes yn Rhedeg Eich Busnes Eich Hun?

Mae Llinellfusnes yn ymrwymo i gefnogi mentrau lleol ac mae’n gallu darparu amrywiaeth o wasanaethau i helpu busnesau sefydledig. Mae gennym danysgrifiadau i nifer o adnoddau blaenllaw’r farchnad ac felly rydym yn gallu gweithio gyda chwmnïau i gyflawni eu nodau a’u hamcanion trwy ddarparu gwybodaeth fusnes.

Rydym yn cynnig dewis eang ac amrywiol o wasanaethau all helpu eich cwmni:

Mae Llinellfusnes yn gallu’ch helpu chi i wneud y canlynol:

Creu Rhestri e-Farchnata, Postio/Ffônwerthu

Ydych chi am dargedu cwsmeriaid newydd a gwella eich gwerthiannau presennol? Os felly, peidiwch â gwastraffu amser ac arian yn cynhyrchu eich rhestrau post eich hunain, na fyddai o bosib yn pinbwyntio'r busnesau o ddiddordeb penodol i chi neu’n cydymffurfio â GDPR er enghraifft. Mae Llinellfusnes yn tanysgrifio i gronfa ddata marchnata busnes i fusnes Experian. Caniatewch i’n tîm profiadol greu rhestr busnes wedi’i theilwra i’ch union anghenion a'ch gofynion. Gellir hidlo’r gronfa ddata yn drwyadl drwy ymgorffori nifer o opsiynau chwilio, megis y lleoliad daearyddol, math, maint (yn ôl niferoedd a throsiant gweithwyr) ac ati y busnesau rydych am eu targedu. Gellir allforio gwybodaeth sy’n cynnwys enwau cyswllt mewn sefydliadau i fformat taenlen, ac yna gellir creu rhestrau post yn hawdd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais am chwiliad, cyfeiriwch at ein tudalen ymholi chwiliad busnes, nodwch efallai y bydd yn rhaid talu ffi i gael data. Fodd bynnag, ni chodir unrhyw dâl nes eich bod yn hapus gyda nifer y canlyniadau a ddychwelir gydag unrhyw gostau i brynu'r data.

Marchnata eich Busnes yn Effeithiol

Gall denu cleientiaid a chodi gwerthiant yn aml fod yn rhai o'r agweddau anoddaf wrth ddechrau busnes newydd ac wrth gwrs gallant fod o'r pwys mwyaf i lwyddiant eich menter i’r dyfodol. Mae Businessline yn tanysgrifio i lu o adnoddau arbenigol a all fod o ddefnydd at ddibenion penodol sy'n gysylltiedig â marchnata ac rydym hefyd yn cynnig nifer o fentrau sy’n ymwneud â marchnata gan gynnwys cyfleoedd i:

Mae sioe radio busnes pwrpasol o'r enw Y Gymuned Fusnes yn cael ei ddarlledu i ardal Wrecsam bob dydd Iau drwy Calon FM (105FM). Mae amryw o bynciau busnes yn cael eu trafod ar y sioe er budd mentrau lleol; mae yna hefyd gyfle i chi ymddangos ar y radio.

Nodi Tueddiadau’r Farchnad

Os yw’ch busnes yn arallgyfeirio i farchnadoedd busnes newydd, yn gwneud cais am gyllid, neu os oes gennych chi ddiddordeb gweld rhagolygon twf o fewn eich sector diwydiant; gall Llinellfusnes gynnig mynediad AM DDIM at IBIS World, sydd yn aml yn costio £495 i’w prynu, yn Llyfrgell Wrecsam.

IBIS World yw’r ffynhonnell wybodaeth gyfoethocaf ar gyfer busnes a diwydiant yn y DU. Mae adroddiadau’n darparu gwaith ymchwil annibynnol, cywir, cynhwysfawr a chyfredol am gannoedd o sectorau marchnad yn y DU, gan gynnwys ystadegau, dadansoddi a rhagolygon.

Cysylltwch â Llinellfusnes neu fel arall cwblhewch ein ffurflen ymholiadau arlein os hoffech wybod os yw unrhyw adroddiadau ar gael sy’n berthnasol i’ch syniad busnes.

Templedi Contract/ Dogfennau a model Polisïau:

Mae Llinellfusnes yn gallu darparu mynediad am ddim i dros 1,000 o ddogfennau busnes cyfredol y gellir eu haddasu o Indicator - FL Memo Cronfa Ddata Argymhellion a Chyngor Busnes, sy’n cynnwys testunau megis cyfraith cyflogaeth, diogelwch tân, AD, iechyd a diogelwch, rhestrau gwirio i fusnesau, rheoli cyllid, cyfrifyddiaeth ac ati. Mae’r holl ddogfennau wedi’u hysgrifennu’n gryno mewn Saesneg plaen ac yn barod i’w defnyddio ar unwaith, gan alluogi rheoli busnes yn effeithlon wrth arbed amser ac arian i chi ar yr un pryd.

Mae rhai o fodelau polisïau / dogfennau mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

Telerau ac Amodau gwerthiant

 • Telerau ac amodau gwerthu i ddefnyddiwr
 • Telerau ac amodau busnes i fusnes o werthu
 • Telerau ac amodau ar gyfer darparu gwasanaethau i gwsmeriaid busnes
 • Telerau ac amodau ar-lein - gwerthu gwasanaethau i ddefnyddiwr
 • Telerau ac amodau ar-lein - busnes i ddefnyddiwr – contract gwerthu nwyddau
 • Cytundeb gwerthu nwyddau

Cyffredinol

 • Aseiniad hawlfraint (dyluniadau wedi’u creu ar gyfer eich busnes / cwmni)
 • Cytundeb Cyfrinachedd (wrth ganiatáu i drydydd parti gael mynediad at wybodaeth neu ddata eich busnes)
 • Llythyr cyfrinachedd (dewis llai ffurfiol i gytundeb cyfrinachedd, a ddefnyddir fel arfer yn ystod camau cynnar y trafodaethau)
 • Hysbysiad Preifatrwydd GDPR
 • Cytundeb Is-gontractio
 • Templed Anfoneb
 • Llythyr atgoffa anfoneb
 • Templed asesiad risg
 • Archwiliad asesiad risg
 • Ffurflen gais cyfrif credyd (ar gyfer cwsmeriaid sy’n gofyn am gyfleuster credyd)
 • Llythyr yn cadarnhau gorchymyn ar lafar
 • Llythyr dim contract (mewn ymateb i honiad contract ar lafar)
 • Gwarant bersonol o daliad (ar gyfer cwsmeriaid posib' gyda chyfeiriadau gwael)

Partneriaethau

 • Cytundeb Partneriaeth
 • Cytundeb Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig

Mae croeso i chi gysylltu â ni neu lenwi ein  ffurflen ymholiad ar-lein os hoffech fynediad at unrhyw ddogfen neu gyngor sydd ar gael drwy’r adnodd hwn.

Experian – Adroddiadau / Graddio Credyd

Gwarchodwch eich menter rhag gweithio gyda busnesau sydd â sgôr credyd gwael.  P’un ai ydych am archwilio os oes gan gwmni'r incwm i dalu am unrhyw nwyddau / gwasanaethau y gofynnwyd i chi eu darparu, neu er mwyn gwarchod eich hunan rhag masnachu gyda chyflenwyr sydd mewn sefyllfa ariannol wael, bydd yr adroddiadau credyd y gallwn eu darparu am ddim oddi wrth Experian yn gallu rhoi tawelwch meddwl i chi.  Bydd y wybodaeth yn yr adroddiadau yn cynnwys:

 • Crynodeb cyffredinol o’r cwmni
 • Dadansoddiad ariannol a gwybodaeth risg.
 • Manylion perchnogaeth a manylion am y cyfarwyddwr.
 • Sgôr credyd a newidiadau i’r terfynau credyd fesul mis.
 • Mae gwybodaeth am berfformiad talu hefyd ar gael ar gyfer sawl cwmni.

Mae adroddiadau ar gael ar gyfer cwmnïau cyfyngedig yn y DU, ac mae adroddiadau cryno hefyd ar gyfer sawl unig fasnachwr.  Pe byddech yn gweithio gyda busnesau sy’n masnachu y tu allan i’r DU;  mae adroddiadau hefyd ar gael ar gyfer cwmnïau tramor, fodd bynnag byddai cost i gael y wybodaeth hon.

Ymchwilio i’ch Cystadleuwyr

Gallwch gynyddu eich gwybodaeth am eich cystadleuwyr allweddol neu ddod o hyd i bartneriaid ar gyfer eich gwasanaeth. Gallwn roi manylion am gwmnïau i chi, a fydd yn rhoi golwg gyffredinol o faint y cwmnïau o ran trosiant a nifer cyflogeion, lleoliad eu heiddo ac adeiladau a dolenni uniongyrchol i wefannau cwmnïau, lle byddwch yn gallu gwneud rhagor o ymchwil gefndir i bob busnes sydd o ddiddordeb i chi.

Cadarnhau Statws Credyd Cwmnïau

 • Ansicr p’un ai oes gan fusnes yr incwm i dalu am nwyddau neu wasanaethau y gofynnwyd i  chi eu darparu?
 • Diddordeb mewn gwirio dichonoldeb ariannol eich cyflenwyr presennol/cyflenwyr posib?
 • Ystyried archwilio partneriaid busnes posib cyn arwyddo’r contract?

Manteisiwch ar ein gwasanaeth gwirio credyd sydd am ddim.  Mae’r adroddiadau yr ydym yn eu derbyn  gan Experian, yn gynhwysfawr ac o safon uchel, maent yn darparu gwybodaeth ac  o ganlyniad gellir gwneud penderfyniadau deallus.

Yn y pendraw bydd adroddiadau’n dangos unrhyw gwmnïau sydd â graddfa teilyngdod credyd gwael a’r cwmnïau sydd mewn sefyllfa ariannol wael, cyn i chi fynd i mewn i fusnes â nhw, ac felly bydd yn lleihau’r perygl sy’n gysylltiedig â buddsoddiadau ariannol yn fawr.

Mae’r wybodaeth yn cynnwys sgôr credyd a therfyn credyd, gwybodaeth ariannol a gwybodaeth risg, perchnogaeth a manylion y cyfarwyddwr y ogystal â dadansoddiad o’u perfformiad sy’n dangos eu sgôr credyd a newidiadau i’r terfynau credyd fesul mis ynghyd â gwybodaeth am berfformiad ar gyfer llawer o gwmnïau.

Mae adroddiadau ar gael ar gyfer cwmnïau cyfyngedig yn y DU, ac mae adroddiadau cryno hefyd ar gyfer sawl unig fasnachwr.  Pe byddech yn gweithio gyda busnesau sy’n masnachu y tu allan i’r DU;  mae adroddiadau hefyd ar gael ar gyfer cwmnïau tramor, fodd bynnag byddai cost i gael y wybodaeth hon.

Cael Mewnwelediad i Lawer o Feysydd Busnes

Mae Llinellfusnes yn cynnal llyfrgell sy’n cwmpasu holl brif feysydd busnes, e.e. marchnata, cyfathrebu, rheoli, adnoddau dynol ac ati. Mae mwyafrif mawr ein llyfrau ar gael i’w benthyg yn ddi-dâl. Bydd angen i bawb sydd â diddordeb mewn benthyca llyfrau o’n hadran fod yn aelod o Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam. I gael manylion ar sut i ymuno, ewch i brif dudalennau’r llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae cronfa ddata Cobra ar gael i ni hefyd, sy’n cynnwys toreth o wybodaeth ar gyfer pawb sy’n rhedeg busnes. Mae modd darparu’r ffeithlenni sydd ar gael o’r adnodd hwn naill ai mewn dull electronig neu fel copi caled.

Deunydd E-Ddysgu Cyllid a Thollau EM (CThEM)

Mae deunydd e-ddysgu CThEM ar sefydlu eich busnes eich hun yn rhad ac am ddim ac y mae’n cynnwys gwybodaeth berthnasol, gwiriadau dysgu a chysylltiadau i rannau priodol o wefan CThEM a fydd yn eich tywys drwy agweddau allweddol o sefydlu a rhedeg eich busnes eich hun yn unol â’r rheoliadau sefydlog. Ymhlith y pynciau a drafodir yn y pecyn hwn yn mae sut ac erbyn pryd mae angen i chi hysbysu CThEM eich bod wedi sefydlu eich busnes eich hun, yswiriant gwladol, y cofnodion y mae angen i chi eu cadw, treuliau busnes y gallwch chi eu hawlio, hunan-asesiad arlein, talu CThEM a thyfu eich busnes h.y. cyflogi staff. Darllenwch y deunydd eddysgu (cyswllt allanol) am ragor o wybodaeth.

Cysylltiadau Defnyddiol