Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyrff Cefnogi Busnes

Gall y Llinellfusnes wneud cyfeiriadau perthnasol at wasanaethau cymorth busnes eraill yn ogystal â chynorthwyo darparwyr cymorth busnes eraill. Mae croeso i chi ddewis yr opsiwn mwyaf perthnasol o'r rhai a restrir isod am ragor o wybodaeth. Nodwch, os ydych yn awyddus i ddod o hyd i ddarparwyr cymorth busnes eraill, a allai gynorthwyo eich busnes, mae croeso i chi gysylltu â’r Llinellfusnes yn uniongyrchol, oherwydd bod posibilrwydd y gallwn awgrymu cymorth ychwanegol a allai fod ar gael, yn benodol i'ch anghenion / sector o’r farchnad.

Rwy'n rhedeg / gweithio i wasanaeth cymorth busnes yn y sector preifat, sut all y Llinellfusnes fy helpu i?

Os ydych yn rhan o sefydliad yn y sector preifat sy'n darparu cymorth i fusnesau, byddai pob croeso i chi ddefnyddio ein gwasanaethau i gynorthwyo eich cleientiaid. Rydym yn fwy na pharod i chi gysylltu â ni ar eu rhan ac nid oes angen unrhyw fanylion arnom am eich cleient, oni bai eich bod yn dymuno i ni gysylltu â nhw yn uniongyrchol. I gael manylion am yr adnoddau sydd ar gael drwy’r Llinellfusnes mae croeso i chi bori drwy naill ai ein pecyn trosolwg gwasanaeth neu dudalennau gwe am ragor o wybodaeth.

Rwy'n gweithio i wasanaeth cymorth busnes yn y sector preifat, sut all y Llinellfusnes fy helpu i?

Yn ogystal â darparu gwasanaethau i gefnogi eich cleientiaid, gydag unrhyw wybodaeth berthnasol naill ai’n cael ei hanfon atoch chi neu'n uniongyrchol at eich cleient, mae’r Llinellfusnes hefyd yn cynnal cyfarfod rhwydweithio chwarterol ar gyfer sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cymorth busnes a ariennir gan y llywodraeth yn ardal Wrecsam.

Mae Rhwydwaith Gweithwyr Cymorth Busnes Proffesiynol (BSPN) yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac yn caniatáu rhai sy'n bresennol i hyrwyddo eu gwasanaethau i ddarparwyr cymorth busnes eraill fel y gall pob sefydliad gyfeirio cleientiaid at wasanaethau / sefydliadau perthnasol yn fwy effeithiol. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i gwrdd â'n gilydd, rhoi enwau i wynebau a rhannu gwybodaeth am unrhyw newyddion, beth sydd wedi newid a pha ddigwyddiadau sydd i ddod a allai fod o ddiddordeb i gleientiaid.

Os ydych yn darparu cynllun a ariennir gan y llywodraeth yn Wrecsam a’ch bod yn dymuno cael yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â phryd a ble y cynhelir cyfarfodydd, mae croeso i chi anfon e-bost i businessline@wrexham.gov.uk gan roi eich enw, enw'r sefydliad a manylion cyswllt.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os bydd gennych ymholiad am unrhyw un o'r gwasanaethau y gall y Llinellfusnes eu darparu. Mae pob croeso i chi gyflwyno cais am wybodaeth bellach gan ddefnyddio ein ffurflen ymholiadau ar-lein neu fel arall mae pob croeso i chi alw i mewn i'n swyddfa, yn Llyfrgell Wrecsam, ar gyfer cyfarfod wyneb yn wyneb

Cysylltiadau Defnyddiol