Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llyfrgell Fusnes

Mae ystod o lyfrau ar gael o Lyfrgelloedd Wrecsam yn cwmpasu nifer o bynciau busnes. Mae’r Llinell Fusnes  hefyd ar gael i ddarparu mynediad at ystod eang o adnoddau electronig arbenigol, sydd yn hynod fuddiol i fusnesau newydd a busnesau sefydledig.

Chwilio am lyfrau o ddiddordeb

Os hoffech wirio a yw llyfr penodol ar gael, gallwch wneud hynny drwy gatalog ar-lein Llyfrgelloedd Wrecsam.  Fel arall, gallwch alw heibio eich llyfrgell leol neu gysylltu â Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam yn uniongyrchol (rhif ffôn:  01978 292090, e-bost: library@wrexham.gov.uk).

Benthyca, cadw, ac ymestyn benthyciad llyfrau

I fenthyg llyfr bydd arnoch chi angen cerdyn aelodaeth llyfrgelloedd Wrecsam, ewch i’r adran “Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam" isod os nad ydych eisoes yn aelod. Gall oedolion fenthyg hyd at 15 eitem a gall plant o dan 16 mlwydd oed fenthyg hyd at 10 eitem. Gellir benthyg llyfrau am y cyfnod benthyca safonol o dair wythnos, a gellir ymestyn y cyfnod hwn am dair wythnos arall, tua diwedd y cyfnod benthyca, hyd at 6 gwaith (oni bai bod unigolyn arall wedi gwneud cais am y llyfr / llyfrau). Mae benthyciadau hirdymor ar gael i fyfyrwyr neu ar gyfer eitemau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer cwrs astudio.

Gan ddefnyddio’r catalog ar-lein, bydd gennych gyfle i wneud cais am lyfrau sydd ar fenthyg, gwneud cais am lyfr o unrhyw lyfrgell yng Ngogledd Cymru a bydd y llyfr hwnnw yn cael ei anfon i lyfrgell o’ch dewis yn rhad ac am ddim, ac ymestyn y cyfnod benthyca ar gyfer unrhyw lyfr yr ydych wedi’i fenthyg. Bydd arnoch angen rhif eich cerdyn aelodaeth a’r cod PIN er mwyn gwneud hyn. Cofiwch ymweld â’r adran “Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam" isod os nad ydych eisoes yn aelod ac eisiau ymuno.  Os ydych yn aelod presennol ac yn dymuno cael nodyn i’ch atgoffa o’ch cod PIN (dylai fod rhywun wedi rhoi’r rhif hwn i chi wrth ymuno) ffoniwch eich llyfrgell leol gyda thystiolaeth o’ch cyfeiriad.  Gellir hefyd ymestyn cyfnodau benthyca drwy ffonio 01978 292092 a nodi rhif eich cerdyn llyfrgell.

Gwneud cais am lyfr nad ydym yn ei gadw mewn stoc

Mae’n bosib cael gafael ar eitemau, nad ydynt ar hyn o bryd ar gael yn Llyfrgelloedd Wrecsam, drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Benthyciadau Rhwng Llyfrgelloedd; mae’n bosib y codir tâl am y gwasanaeth hwn, bydd unrhyw ffi bosibl yn cael ei thrafod â chi cyn gwneud unrhyw gais.

Ymuno â Llyfrgelloedd Wrecsam

Gellir ymaelodi â Llyfrgelloedd Wrecsam yn rhad ac am ddim. Gallwch ymuno drwy naill ai alw heibio unrhyw un o'r Llyfrgelloedd sydd wedi'u lleoli yn Wrecsam gyda phrawf o’ch hunaniaeth; mae dogfennau derbyniol yn cynnwys: eich trwydded yrru, bil cyfleustodau, llyfr pensiwn/ budd-daliadau, llythyrau swyddogol, cyfriflen banc, presgripsiwn doctor.  Fel arall, gallwch  ymuno â llyfrgelloedd Wrecsam ar-lein, sylwch, y bydd rhaid i chi ddarparu dull adnabod pan fyddwch yn galw heibio’r llyfrgell i gasglu eich cerdyn aelodaeth.