Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gostyngiadau Busnes-i-Fusnes

Mae gan fusnesau bach a chanolig rôl bwysig yn nhwf economaidd a chynaliadwyedd Wrecsam ac eto, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, bydd mwy na hanner y busnesau newydd eu cofrestru yn y DU yn cau yn ystod eu pum mlynedd cyntaf yn masnachu.

Mae Llinell Fusnes yn gwbl ymroddedig i gefnogi sefydlu busnesau newydd a  chynorthwyo mentrau lleol i ffynnu, ac o ganlyniad sicrhau cymuned fusnes fwy ffyniannus a llwyddiannus.  Yn sgîl hyn, rydym yn falch iawn o allu hwyluso cynllun gostyngiadau busnes-i-fusnes sydd wedi ei anelu at ddenu masnach ychwanegol a buddsoddiad mewnol i ardal Wrecsam, gan fod o fudd i fentrau presennol a mentrau newydd.

Os ydych chi yn y broses o fynd yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes sydd eisoes wedi ei sefydlu, byddwch yn gallu manteisio ar y gostyngiadau a restrir isod gan wybod y byddwch chi hefyd yn cefnogi twf yr economi leol, ac o bosib yn creu swyddi newydd, gostwng allyriadau carbon (os oeddech yn ystyried gweithio gyda busnesau o ymhellach i ffwrdd) a lleihau amddifadedd economaidd.  

Os ydych yn rhedeg busnes yn ardal Wrecsam ac yn dymuno gwella eich proffil drwy gynnig gostyngiad ar gynnyrch / gwasanaethau i fentrau lleol am ffi blynyddol fforddiadwy, ewch i’n tudalen cofrestru am ragor o wybodaeth.        

*Nid yw presenoldeb y cynigion a’r rhestr cwmnïau ar y wefan hon yn honni nac yn awgrymu cymeradwyaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam nac unrhyw un o’i adrannau.

Decking Hero Lts

Ffôn: 07956 557 708
Ebost: https://www.deckinghero.com
Gwefan: mail@deckinghero.com

Rydym yn arbenigwyr mewn ymgynghori â busnesau am eu hanghenion tirweddu. Rydym yn arbenigo mewn decin a gerddi heb lawer o waith cynnal a chadw arnynt, gallwn hefyd helpu eich busnesau â phrosiectau adfywio tirweddu llawn. Mae hyn yn cynnwys y dylunio, dod o hyd i’r deunyddiau a gosod eich gerddi masnachol newydd. Fel rhan o’n gwasanaeth gallwn ddarparu ffensiau, decin, delltweithiau, giatiau pren a mwy – a phob un am bris isel iawn. Yr ardaloedd yr ydym yn eu gwasanaethu: Wrecsam, Caer, Amwythig, Telford, Cilgwri, Lerpwl (a llawer mwy ar draws Brydain).

Disgownt:

Ymgynghoriad 100% am ddim, heb ymrwymiad.

Cod Disgownt: WGOVDISCOUNT

My Local Solicitor Limited

Ffôn: 01244 478 730
Ebost: enquiries@communicationsplus.co.uk
Gwefan: www.my-local-solicitor.com

Mae My Local Solicitor Limited yn arbenigo mewn materion Atwrneiaeth Arhosol, Wills, Ymddiriedolaethau a Llys Gwarchod. Rydym yn ymfalchïo wrth ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol, clir a pwrpasol am bris fforddiadwy. Gorau oll; rydym yn dod yn uniongyrchol atoch chi. Lle bynnag yr ydych.

Disgownt:

20%

Cod Disgownt: Businessline360

ACJ Risk Solutions Limited

Rhif Ffôn: 01244 577960
E-bost: acjrisksolutions@btinternet.com

Mae ACJ Risk Solutions Limited yn gwmni annibynnol sy’n darparu datrysiadau er mwyn dod â gwelliannau i berfformiad diogelwch, diwylliant diogelwch, arbedion effeithlonrwydd a phroffidioldeb . Rydym yn dylunio systemau rheoli pwrpasol i gyflawni ardystiad ISO. Hefyd rydym yn cynorthwyo sefydliadau i gydymffurfio â rheoliadau a'u helpu i reoli risg trwy weithredu datrysiadau, gan ddarparu gwerth am arian ar yr un pryd.

Manylion y cynnig:

I unrhyw fusnesau sydd â thystysgrif ISO 9001:2008 ar hyn o bryd ac sydd angen symud at safon ISO 9001:2015, rwy’n cynnig awr o ddiagnosteg am ddim i ddatblygu cynllun gweithredu i’ch helpu i gyflawni ardystiad i’r safon newydd.

Cod Gostyngiad: ACJ-Businessline

Communications Plus Ltd

Rhif Ffôn: 01978 801504
Ebost: enquiries@communicationsplus.co.uk
Gwefan: http://www.commsplusltd.com

Mae Communications Plus Ltd yn un o fasnachfreintiau 02 ac yn enillwyr sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr y Frenhines am Fenter yn 2016, Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl -ddwywaith, Masnachfraint 02 y degawd 2005-2015, cawn hefyd ein cydnabod fel un o'r 1000 o fusnesau a ysbrydolodd Prydain yn 2015. Rydym yn cynnig darpariaeth i gwsmeriaid o niferoedd amrywiol gyda gwasanaeth telathrebu, megis ffonau symudol, llechi electronig, cyswllt band eang yn ogystal â chysylltiadau llinell draddodiadol. Yn ogystal â hynny rydym yn cynnig cymorth cyfrif personol a chefnogaeth dechnegol i’n cwsmeriaid. Am adolygiad cyfrif am ddim neu os oes unrhyw gwestiwn, rydym yn hapus i helpu.

Disgownt:

Cewch dderbyn affeithiwr am ddim gwerth hyd at £30 ar gyfer cysylltiad ffôn unrhyw fusnes newydd. Nid yw’r cynnig yn ddilys yn ein siopau nac ar wefan 02.

Cod Disgownt: BUSLINE360

ACJ Risk Solutions Limited

Rhif Ffôn: 01244 577960
E-bost: acjrisksolutions@btinternet.com

Mae ACJ Risk Solutions Limited yn gwmni annibynnol sy’n darparu datrysiadau er mwyn dod â gwelliannau i berfformiad diogelwch, diwylliant diogelwch, arbedion effeithlonrwydd a phroffidioldeb . Rydym yn dylunio systemau rheoli pwrpasol i gyflawni ardystiad ISO. Hefyd rydym yn cynorthwyo sefydliadau i gydymffurfio â rheoliadau a'u helpu i reoli risg trwy weithredu datrysiadau, gan ddarparu gwerth am arian ar yr un pryd.

Manylion y cynnig:

I unrhyw fusnesau sydd â thystysgrif ISO 9001:2008 ar hyn o bryd ac sydd angen symud at safon ISO 9001:2015, rwy’n cynnig awr o ddiagnosteg am ddim i ddatblygu cynllun gweithredu i’ch helpu i gyflawni ardystiad i’r safon newydd.

Cod Gostyngiad: ACJ-Businessline

Tutor Doctor

Ebost: iyoung@tutordoctor.co.uk
Gwefan: www.tutordoctor.co.uk/wrexham

Mae Tutor Doctor yn sefydliad rhyngwladol sydd, dros y 14 blynedd diwethaf wedi bod yn helpu plant o 16 gwlad ar draws 5 cyfandir i wella eu sgiliau academaidd, hyder yn y dosbarth ac, yn y pen draw, eu graddau. Agorwyd Tutor Doctor Wrecsam ym mis Rhagfyr 2016 ac mae'r sefydliad bellach yn darparu’r un gwasanaeth o ansawdd y seiliwyd model busnes Tutor Doctor arno i’r gymuned leol. Mae hynny’n golygu gweithio gyda’r teulu i feithrin twf y dysgwr drwy greu set o nodau addysgol wedi eu teilwra, cynnal asesiad am ddim o fyfyrwyr yn y cartref er mwyn penderfynu ar eu harddull addysgu ac yn lle maent angen cefnogaeth academaidd, ac yna i gymryd amser i gyfateb y myfyriwr gyda thiwtor addas a fydd yn gweithio’n unigol gyda nhw yn eu cartref eu hunain. Credwn fod yr ymagwedd hon yn ganolog i’r myfyriwr a’u teulu a gall drawsnewid eu profiad academaidd cyfan yn llythrennol.

Gostyngiad: o 10% ar Ffioedd Dysgu cofrestru cychwynnol ar gyfer eich gweithwyr.

Cod Disgownt: 10TD2018

Cwnsela, Hyfforddiant a Siarad Stay Calm and Content

Rhif Ffôn: 07799641347
Ebost: catstaycalm@gmail.com
Gwefan: www.staycalmandcontent.com

Mae Cat Williams, sefydlydd Stay Calm and Content, yn gwnselydd perthynas, hyfforddwr, awdur, a siaradwr Stay Calm and Content No Matter What Life Throws At You.

Drwy ddefnyddio sesiynau unigryw unigol, ysgol, gweithle neu dîm byddent yn eich galluogi i:

 • Deall ac ymdopi gyda lefelau o straen
 • Gwella eich gwydnwch a hyder
 • Gwneud y mwyaf o’ch potensial
 • Trawsnewid eich perthnasau yn y gwaith, yn yr ysgol a gartref

Gostyngiadau:

Sesiwn hyfforddiant awr o hyd ar y 9 elfen allweddol o wydnwch, a lles emosiynol yn y gweithle. Bydd cyfranogwyr yn gadael gyda chynllun gweithredu personol ar gyfer cynyddu eu lles a'u gwydnwch.

Bydd gostyngiad o 20% ar gyfer sesiynau hyfforddiant neu gwnsela unigol.

Cod Gostyngiad: Businessline

Data Pacific

Rhif Ffôn: 01978 666900
Ebost: kevin.williams@datapacific.com
Gwefan: www.datapacific.com

Adolygiad Diogelwch TGCh Am Ddim

Mae seiberddiogelwch yn faes sydd o hyd yn tyfu. Mae troseddwyr yn datblygu ffyrdd newydd o hacio ein rhwydweithiau a chael mynediad at ein data ac adnoddau er budd ariannol. Mae hacwyr nawr targedu busnesau bach.

Nid oes gan y rhan fwyaf o fusnesau bach yr adnoddau i dalu am systemau diogelwch drud i ailwampio eu seilwaith TG gyfan. Er ni ddylai hyn atal unrhyw un rhag gwella eu seiberddiogelwch. Mae digon o opsiynau fforddiadwy. Y peth pwysicaf - a’r fwyaf gost effeithiol - yw perffeithio’r hanfodion.

Mae ein Adolygiad Diogelwch TG yn addas ar gyfer busnesau o bob maint, gyda neu heb staff TG. Mae cwmpas yr adolygiad yn cynnwys y canlynol:

Gwasanaethau’r Cwmwl:

 • Waliau dân Ffin a Pyrth y Rhyngrwyd
 • Ffurfweddiad Diogel
 • Rheoli Cyrchu
 • Atal Maleiswedd

Rydym yn cymryd diogelwch ac uniondeb systemau ein cleientiaid a’u data o ddifrif. Mae’r holl wybodaeth a ddarperir i ni yn ystod eich adolygiad diogelwch yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu eich Adolygiad Diogelwch TG Am Ddim.

Cod Gostyngiad:DPHJan18Security

Helping Reach Potential Cyf.

Rhif Ffôn: 07402291495
Ebost: hrp@helpingreachpotential.co.uk
Gwefan: www.helpingreachpotential.co.uk

Mae ‘Helping Reach Potential’ yn bartneriaid ardystiedig i ‘Strengthscope’, yr unig offer Cryfhau i’w hardystio gan Gymdeithas Gwymoneg Prydain oherwydd ei gywirdeb a’i ddilysrwydd.

Gostyngiadau:

Proffil ‘Strengthscope’ personol am ddim:
Bydd sesiynau adborth ‘Strengthscope’ yn eich helpu chi i ddeall eich cryfderau unigryw yn y gweithle a sut y gallwch drosoli hyn i wneud penderfyniadau gyrfa a busnes gwell a datblygu cadernid a theimlad o les cryfach. Hawliwch eich Proffil ‘Strengthscope’ personol gwerth £50 am ddim, gyda phob Sesiwn Adborth ‘Strengthscope’ sy’n cael ei brynu gyda’r cod: SPA1

Sesiwn adborth personol 1-1 o bell, am ddim:
Gall offer ‘Strengthscope’ eich helpu i ddeall eich cryfderau unigryw yn y gweithle a sut y gallwch drosoli hyn i wella eich perfformiad. ‘Helping Reach Potential’ yw’r unig ymarferwyr hyfforddiant a datblygu pobl yng Nghymru sydd wedi’u hardystio i achredu unigolion proffesiynol eraill i ddefnyddio’r offer. Mae gennym sawl dyddiad hyfforddi Ymarferydd ar gael ac rydym yn cynnig cynigion prynu pellach su’n cynnwys sesiwn adborth personol 1-1 o bell, gwerth £450 am ddim.

Cod gostyngiad: SPA2

Avenue Marketing Centre

Rhif Ffôn: 01978 781117
E-bost: info@avenuemediasolutions.com
Gwefan: www.avenuemarketingcentre.co.uk/BL2017 

Mae’r Avenue Marketing Centre yn cynnig ystod o atebion marchnata ar-lein, gan gynnwys cynhyrchu fideos am £199 a TAW. Drwy gomisiynu pecyn fideo gennym ni fe gewch chi ostyngiad o 10% ar ein gwasanaethau eraill.

Cod Disgownt: AMCBL2017

Avenue Consulting Limited

Rhif Ffôn: 01978 781117
E-bost: neil@avenueconsulting.co.uk
Gwefan: www.avenueconsulting.co.uk

Mae Avenue Consulting Cyf. yn falch o allu cynnig tri e-lyfr yn rhad ac AM DDIM i’ch helpu chi gyda’ch busnes:

 • "The Avenue Guide to Online Learning" – dysgwch sut i fanteisio ar dechnoleg dysgu fodern
 • "The Avenue Guide to Online Marketing" – dysgwch am gyfleoedd marchnata’r oes ddigidol
 • "The Avenue Guide to Using Surveys" – dysgwch sut i ddefnyddio arolygon i weld pa mor dda mae’ch cwmni yn ei wneud o ran rheoli pobl a datblygu

Mae’r e-lyfrau hyn wedi eu datblygu gan yr awdur, ymgynghorydd a’r siaradwr cynadleddau rhyngwladol, Dr Neil Thompson, i helpu busnesau gael y canlyniadau gorau.

Cod Disgownt: BL2017ACL

Cynhwysydd Storio Cefn Park

Rhif Ffôn: 01978 355750
E-bost: archie@cefnpark.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.wrexhamcontainerstorage.com

Ydych chi’n chwilio am fwy o le? Mae Ystâd Cefn Park wedi dechrau busnes cynhwysydd storio yn ddiweddar ar ffordd Cefn yn Wrecsam.

Disgownt: Gostyngiad o 15% i unrhyw gwsmer sydd yn rhentu gwagle cynhwysydd.

Cod Disgownt: BL0001

Gavin J Priest - Ffotograffydd

Rhif Ffôn: 07976 798278 neu 01978 352452
Ebost: info@gavinjpriest.com
Gwefan: www.gavinjpriest.com

Ni ddylai lluniau corfforaethol gymryd oes na bod yn gostus. Gallaf dynnu llun eich staff mewn stiwdio yn eu swyddfa mewn llai na 10 munud yr un. Nid wyf yn cynhyrchu llun tebyg i “lungopi” o’ch staff, rwy’n darparu lluniau llawn cymeriad mewn arddull addas. Rwyf hefyd yn cynnig tynnu lluniau grŵp, y tu mewn/tu allan i swyddfeydd a lluniau amgylcheddol/allan o’r swyddfa ar gyfer golwg mwy cyfoes.  Cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion penodol gan ddyfynnu’r cod disgownt isod.

Disgownt: 15% o’r ffi aseiniad

Cod Disgownt: 17-360-10

Squeni Copywriting

Ebost: hello@squenicopywriting.co.uk
Gwefan: www.squenicopywriting.co.uk

Sefwch allan gyda chopïau rhagorol. Mae Squeni copywriting yn darparu gwasanaethau ysgrifennu copi digidol ac wedi’i argraffu a all ddatblygu eich busnes. Pa un a ydych yn llunio brand o’r newydd, angen cynnwys newydd neu hyd yn oed gyfryngau cymdeithasol, gall Squeni Copywriting helpu. Gydag 11 mlynedd o brofiad ysgrifennu pob math o gopi a diploma i raddedigion mewn marchnata digidol, mae Sara, sylfaenydd Squeni yn edrych ymlaen at greu a rhannu cynnwys gwerthfawr i ddenu cwsmeriaid ac i gael cwsmeriaid i ddychwelyd i brynu.

Disgownt: 10% o ddisgownt

Cod Disgownt: SQBL10

Marubbis Removals

Rhif Ffôn: 01978 856888
Ebost: enquiries@marubbis.com
Gwefan: www.marubbisremovals.co.uk

Mae Marubbis Removals Wrecsam yn gwmni symud a storio sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi'i leoli yn Wrecsam, ac mae’n gwasanaethu Caer a’r D.U. Rydym wedi bod yn symud tai a swyddfeydd yn ardal Wrecsam ers 1952.  Mae Marubbis Removals yn cynnig holl wasanaethau domestig, storio a symud masnachol gyda gwasanaeth proffesiynol bob tro.

Disgownt: 10% oddi ar wasanaethau symud

Gwasanaethau Cynhadledd Prifysgol Glyndŵr

Rhif Ffôn: 01978 293565
Ebost: conference@glyndwr.ac.uk
Gwefan: www.conferencevenues.glyndwr.ac.uk

Mae gan Brifysgol Glyndŵr amrywiaeth eang o leoliadau cynhadledd a digwyddiad sy’n cynnig lle i 800 o gynrychiolwyr yn ein campws yn Wrecsam. Rydym wedi ein lleoli’n ddelfrydol ger rhwydweithiau rheilffyrdd a ffyrdd, gyda maes parcio am ddim ar y safle a chyfleusterau ar gael saith niwrnod yr wythnos trwy'r flwyddyn. 
Mae yna le i 230 yn ein hystafell gynhadledd ymroddedig yng Nghanolfan Catrin Finch ac mae’n cynnwys offer AV o’r radd flaenaf a wifi am ddim. 
Yn ogystal, mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd seminar, ystafelloedd dosbarth a theatrau darlithio, yn ogystal â Neuadd William Aston, y theatr a lleoliad mwyaf ar gyfer cyngerdd yn Wrecsam sydd ar gael i’w llogi.

Cynnig disgownt: Rydym yn falch o gynnig disgownt o 10% oddi ar eu harcheb cyntaf am ystafell i’n holl gwsmeriaid newydd.

Cod Disgownt: GLYN10

Knight Owl Security & Services

Rhif Ffôn: 01978 800216
Ebost: m.davies@knight-owl-security.co.uk
Gwefan: www.knight-owl-security.co.uk

Ein prif nod yw cynnig y gwasanaeth gorau i gwsmeriaid am bris isel.  Mae gwasanaethau diogelwch yn cynnwys digwyddiadau sefydlog, patrôl symudol, digwyddiadau preifat a busnes, goruchwyliwr drysau, trin cŵn gan gynnwys ymateb i larymau, hefyd gwastraff manwerthu (elw/gwarchod colled) gan gynnwys diogelwch ar safleoedd adeiladu ac ati. 

Rydym yn cynnig gwasanaethau diogelwch yn Wrecsam, Gogledd Cymru, Caer, yr Amwythig, Telford, Croesoswallt, Cilgwri, Lerpwl ac ati.

Cynnig Disgownt: 10% oddi ar ein holl wasanaethau diogelwch.

Cod Disgownt: Sec01

Platinum Removals

Rhif Ffôn: 01978 363926
Ebost: platinumremovals@btinternet.com
Gwefan: www.platinum-removals.co.uk

Ar gyfer eich holl ofynion symud tŷ a masnachol yn ardal Wrecsam, Caer a Gogledd Cymru ffoniwch Platinum Removals.

Mae Platinum Removals yn gwmni symud dodrefn proffesiynol a dibynadwy. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys symud dodrefn tŷ a masnachol.

Rydym yn gweithredu’n lleol, ledled y D.U. a dramor. Rydym yn symud popeth o eitemau sengl i dai llawn a hefyd yn cynnig ein gwasanaethau i fusnesau sy’n adleoli.

Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant symud dodrefn ac rydym yn gweithio i safon uchel.    Mae ein staff wedi eu hyfforddi ac yn gwisgo iwnifform ac yn ymfalchïo yn eu gwaith.

Cynnig Disgownt: 10% o ddisgownt ar ein gwasanaeth symud dodrefn

Cod Disgownt: Move1

M. C. Video

Rhif Ffôn: 01978 350122
Gwefan: www.mcvideo.co.uk

Mae M C Video wedi bod yn cynhyrchu cynnwys fideo ers 1996, gan gynnwys Wrecsam, Caer a’r DU. Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer trosglwyddo fideo i DVD, ffilmio digwyddiadau a chynadleddau, darlledu, sine-ffilm i DVD a dyblygu DVD.
Gyda VHS yn dod i ben yn fuan gallwn drosglwyddo pob maeth o fideo i DVD.
Rydym yn trosglwyddo pob math o dâp fideo/camcorder i DVD, cof bach USB neu yriant caled. Ni yw arbenigwyr yr ardal o ran trosglwyddo a throsi pob math o gyfryngau ers 1996 gydag enw da am ddarparu gwasanaeth cyfeillgar o ansawdd uchel.  Fideo y gallwn drosi: VHS, VHS-C, S-VHS, DV Mini, 8mm a thapiau Camcorder Hi8.

Cynnig Disgownt: 10% oddi ar unrhyw un o’r gwasanaethau trosglwyddo. Fideo i DVD/Sine i ddyblygiad DVD/DVD/CD.

Cod Disgownt: WBL-10

Ellis & Co Chartered Accountants and Business Advisers

Rhif Ffôn: 01244 343 504
Ebost: info@ellis-uk.com
Gwefan: www.ellis-uk.com

Sefydlwyd Cyfrifwyr Siartredig a Chynghorwyr Busnes Ellis & Co ym 1989 ac mae bellach yn un o gyfrifwyr blaenllaw Wrecsam a Chaer, yn helpu cannoedd o fusnesau i ddatblygu a ffynnu.
Mae ein tîm o ymgynghorwyr arbenigol yn gweithio gydag ystod eang o gleientiaid ym mhob sector diwydiant, gan ddarparu busnesau â strategaeth ar gyfer twf a rheolaeth ariannol. Efallai eich bod yn ceisio cyngor ar ddechrau busnes newydd, cymorth gyda llenwi ffurflen dreth, dod yn gwmni cyfyngedig, arbed arian ar gyfer eich ymddeoliad neu gynllunio treth etifeddiaeth.

Neu a oes gennych chi angen cymorth gyda Gwneud Treth yn Ddigidol?

Mae Ellis & Co hefyd yn arbenigo mewn meddalwedd cyfrifeg Sage, Xero, QuickBooks a FreeAgent. Mae gennym ein harbenigwr meddalwedd ein hunain, a fydd yn cynnig cyngor diduedd o’r cychwyn cyntaf: yn adolygu eich anghenion, eich adnoddau ac yn cynnig y datrysiad gorau ar eich cyfer chi.

Cynnig disgownt: Ymgynghoriad awr o hyd yn rhad ac am ddim, ac fe allwn deithio i’ch eiddo os yw hynny’n well gennych chi.

Cod Disgownt:  ELLIS

Cysylltiadau Defnyddiol