Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gostyngiadau Busnes-i-Fusnes

Mae gan fusnesau bach a chanolig rôl bwysig yn nhwf economaidd a chynaliadwyedd Wrecsam ac eto, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, bydd mwy na hanner y busnesau newydd eu cofrestru yn y DU yn cau yn ystod eu pum mlynedd cyntaf yn masnachu.

Mae Llinell Fusnes yn gwbl ymroddedig i gefnogi sefydlu busnesau newydd a  chynorthwyo mentrau lleol i ffynnu, ac o ganlyniad sicrhau cymuned fusnes fwy ffyniannus a llwyddiannus.  Yn sgîl hyn, rydym yn falch iawn o allu hwyluso cynllun gostyngiadau busnes-i-fusnes sydd wedi ei anelu at ddenu masnach ychwanegol a buddsoddiad mewnol i ardal Wrecsam, gan fod o fudd i fentrau presennol a mentrau newydd.

Os ydych chi yn y broses o fynd yn hunangyflogedig neu’n rhedeg busnes sydd eisoes wedi ei sefydlu, byddwch yn gallu manteisio ar y gostyngiadau a restrir isod gan wybod y byddwch chi hefyd yn cefnogi twf yr economi leol, ac o bosib yn creu swyddi newydd, gostwng allyriadau carbon (os oeddech yn ystyried gweithio gyda busnesau o ymhellach i ffwrdd) a lleihau amddifadedd economaidd.  

Os ydych yn rhedeg busnes yn ardal Wrecsam ac yn dymuno gwella eich proffil drwy gynnig gostyngiad ar gynnyrch / gwasanaethau i fentrau lleol am ffi blynyddol fforddiadwy, ewch i’n tudalen cofrestru am ragor o wybodaeth.        

*Nid yw presenoldeb y cynigion a’r rhestr cwmnïau ar y wefan hon yn honni nac yn awgrymu cymeradwyaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam nac unrhyw un o’i adrannau.

Tutor Doctor

Ebost: iyoung@tutordoctor.co.uk
Gwefan: www.tutordoctor.co.uk/wrexham

Mae Tutor Doctor yn sefydliad rhyngwladol sydd, dros y 14 blynedd diwethaf wedi bod yn helpu plant o 16 gwlad ar draws 5 cyfandir i wella eu sgiliau academaidd, hyder yn y dosbarth ac, yn y pen draw, eu graddau. Agorwyd Tutor Doctor Wrecsam ym mis Rhagfyr 2016 ac mae'r sefydliad bellach yn darparu’r un gwasanaeth o ansawdd y seiliwyd model busnes Tutor Doctor arno i’r gymuned leol. Mae hynny’n golygu gweithio gyda’r teulu i feithrin twf y dysgwr drwy greu set o nodau addysgol wedi eu teilwra, cynnal asesiad am ddim o fyfyrwyr yn y cartref er mwyn penderfynu ar eu harddull addysgu ac yn lle maent angen cefnogaeth academaidd, ac yna i gymryd amser i gyfateb y myfyriwr gyda thiwtor addas a fydd yn gweithio’n unigol gyda nhw yn eu cartref eu hunain. Credwn fod yr ymagwedd hon yn ganolog i’r myfyriwr a’u teulu a gall drawsnewid eu profiad academaidd cyfan yn llythrennol.

Gostyngiad: o 10% ar Ffioedd Dysgu cofrestru cychwynnol ar gyfer eich gweithwyr.

Cod Disgownt: 10TD2018

Cwnsela, Hyfforddiant a Siarad Stay Calm and Content

Rhif Ffôn: 07799641347
Ebost: catstaycalm@gmail.com
Gwefan: www.staycalmandcontent.com

Mae Cat Williams, sefydlydd Stay Calm and Content, yn gwnselydd perthynas, hyfforddwr, awdur, a siaradwr Stay Calm and Content No Matter What Life Throws At You.

Drwy ddefnyddio sesiynau unigryw unigol, ysgol, gweithle neu dîm byddent yn eich galluogi i:

 • Deall ac ymdopi gyda lefelau o straen
 • Gwella eich gwydnwch a hyder
 • Gwneud y mwyaf o’ch potensial
 • Trawsnewid eich perthnasau yn y gwaith, yn yr ysgol a gartref

Gostyngiadau:

Sesiwn hyfforddiant awr o hyd ar y 9 elfen allweddol o wydnwch, a lles emosiynol yn y gweithle. Bydd cyfranogwyr yn gadael gyda chynllun gweithredu personol ar gyfer cynyddu eu lles a'u gwydnwch.

Bydd gostyngiad o 20% ar gyfer sesiynau hyfforddiant neu gwnsela unigol.

Cod Gostyngiad: Businessline

Data Pacific

Rhif Ffôn: 01978 666900
Ebost: kevin.williams@datapacific.com
Gwefan: www.datapacific.com

Adolygiad Diogelwch TGCh Am Ddim

Mae seiberddiogelwch yn faes sydd o hyd yn tyfu. Mae troseddwyr yn datblygu ffyrdd newydd o hacio ein rhwydweithiau a chael mynediad at ein data ac adnoddau er budd ariannol. Mae hacwyr nawr targedu busnesau bach.

Nid oes gan y rhan fwyaf o fusnesau bach yr adnoddau i dalu am systemau diogelwch drud i ailwampio eu seilwaith TG gyfan. Er ni ddylai hyn atal unrhyw un rhag gwella eu seiberddiogelwch. Mae digon o opsiynau fforddiadwy. Y peth pwysicaf - a’r fwyaf gost effeithiol - yw perffeithio’r hanfodion.

Mae ein Adolygiad Diogelwch TG yn addas ar gyfer busnesau o bob maint, gyda neu heb staff TG. Mae cwmpas yr adolygiad yn cynnwys y canlynol:

Gwasanaethau’r Cwmwl:

 • Waliau dân Ffin a Pyrth y Rhyngrwyd
 • Ffurfweddiad Diogel
 • Rheoli Cyrchu
 • Atal Maleiswedd

Rydym yn cymryd diogelwch ac uniondeb systemau ein cleientiaid a’u data o ddifrif. Mae’r holl wybodaeth a ddarperir i ni yn ystod eich adolygiad diogelwch yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol.

Am ragor o wybodaeth neu i archebu eich Adolygiad Diogelwch TG Am Ddim.

Cod Gostyngiad:DPHJan18Security

AB Creative Studio

Rhif Ffôn: 07545344753
Ebost: contactabstudio@gmail.com
Gwefan: www.abcreativestudio.co.uk

Yn AB Creative Studio, y ffordd orau i gipio sylw eich cynulleidfa yn ein barn ni yw drwy feysydd gwelediad eithriadol. Rydym yn frwdfrydig iawn am bopeth creadigol. Dyna pam ein bod yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau am bris fforddiadwy. P’un a yw’n ddyluniad logo neu’n gynhyrchiad fideo, mae eich holl anghenion creadigol wedi'u diwallu. Rydym yn cynnig cipolwg, arloesedd a llawer o ddychymyg yn ogystal â phrofiad personol. Mae ein gallu amryddawn a’n gwaith caled yn sicrhau ein bod yn cyrraedd safonau uchel iawn, waeth pa brosiect rydyn ni'n gweithio arno.

Gostyngiad: 10% i ffwrdd ar gyfer cwsmeriaid newydd, gellir defnyddio'r gostyngiad hwn ar unrhyw un o'n gwasanaethau, o ddyluniad i ffotograffiaeth i fideo.

Helping Reach Potential Cyf.

Rhif Ffôn: 07402291495
Ebost: hrp@helpingreachpotential.co.uk
Gwefan: www.helpingreachpotential.co.uk

Mae ‘Helping Reach Potential’ yn bartneriaid ardystiedig i ‘Strengthscope’, yr unig offer Cryfhau i’w hardystio gan Gymdeithas Gwymoneg Prydain oherwydd ei gywirdeb a’i ddilysrwydd.

Gostyngiadau:

Proffil ‘Strengthscope’ personol am ddim:
Bydd sesiynau adborth ‘Strengthscope’ yn eich helpu chi i ddeall eich cryfderau unigryw yn y gweithle a sut y gallwch drosoli hyn i wneud penderfyniadau gyrfa a busnes gwell a datblygu cadernid a theimlad o les cryfach. Hawliwch eich Proffil ‘Strengthscope’ personol gwerth £50 am ddim, gyda phob Sesiwn Adborth ‘Strengthscope’ sy’n cael ei brynu gyda’r cod: SPA1

Sesiwn adborth personol 1-1 o bell, am ddim:
Gall offer ‘Strengthscope’ eich helpu i ddeall eich cryfderau unigryw yn y gweithle a sut y gallwch drosoli hyn i wella eich perfformiad. ‘Helping Reach Potential’ yw’r unig ymarferwyr hyfforddiant a datblygu pobl yng Nghymru sydd wedi’u hardystio i achredu unigolion proffesiynol eraill i ddefnyddio’r offer. Mae gennym sawl dyddiad hyfforddi Ymarferydd ar gael ac rydym yn cynnig cynigion prynu pellach su’n cynnwys sesiwn adborth personol 1-1 o bell, gwerth £450 am ddim.

Cod gostyngiad: SPA2

The Go-To Administrator

Rhif Ffôn: 07772 485123
Ebost: lindsay@thegotoadministrator.co.uk
Gwefan: www.thegotoadministrator.co.uk 

Croeso i'r ‘GoTo Administrator’. Ni yw’r bobl ar gyfer gwasanaeth gweinyddu o ansawdd uchel, ar alw, pan a phryd fo'r angen.

Manteisiwch ar ein gwasanaeth ‘talu wrth fynd’ fel eich bod yn gwario ar yr oriau hynny rydym yn ymroi i'ch gwaith, yn unig.

Gyda’r ‘GoTo Administrator’, rydym yn bwriadu cynnig holl fuddion gweinyddwr swyddfa i chi, heb y gwaith papur a’r costau cyflogi sy’n dod gyda hynny. Gallwch ddibynnu arnom am ddatrysiadau busnes ar gyfraddau cystadleuol.

Cynnig Arbennig: Gostyngiad o 10% i fusnesau cychwynnol o fewn eu 18 mis cyntaf o fasnachu.

Cod gostyngiad: Startup10%


Avenue Marketing Centre

Rhif Ffôn: 01978 781117
E-bost: info@avenuemediasolutions.com
Gwefan: www.avenuemarketingcentre.co.uk/BL2017 

Mae’r Avenue Marketing Centre yn cynnig ystod o atebion marchnata ar-lein, gan gynnwys cynhyrchu fideos am £199 a TAW. Drwy gomisiynu pecyn fideo gennym ni fe gewch chi ostyngiad o 10% ar ein gwasanaethau eraill.

Cod Disgownt: AMCBL2017

Avenue Consulting Limited

Rhif Ffôn: 01978 781117
E-bost: neil@avenueconsulting.co.uk
Gwefan: www.avenueconsulting.co.uk

Mae Avenue Consulting Cyf. yn falch o allu cynnig tri e-lyfr yn rhad ac AM DDIM i’ch helpu chi gyda’ch busnes:

 • "The Avenue Guide to Online Learning" – dysgwch sut i fanteisio ar dechnoleg dysgu fodern
 • "The Avenue Guide to Online Marketing" – dysgwch am gyfleoedd marchnata’r oes ddigidol
 • "The Avenue Guide to Using Surveys" – dysgwch sut i ddefnyddio arolygon i weld pa mor dda mae’ch cwmni yn ei wneud o ran rheoli pobl a datblygu

Mae’r e-lyfrau hyn wedi eu datblygu gan yr awdur, ymgynghorydd a’r siaradwr cynadleddau rhyngwladol, Dr Neil Thompson, i helpu busnesau gael y canlyniadau gorau.

Cod Disgownt: BL2017ACL

Cynhwysydd Storio Cefn Park

Rhif Ffôn: 01978 355750
E-bost: archie@cefnpark.co.uk
Cyfeiriad gwefan: www.wrexhamcontainerstorage.com

Ydych chi’n chwilio am fwy o le? Mae Ystâd Cefn Park wedi dechrau busnes cynhwysydd storio yn ddiweddar ar ffordd Cefn yn Wrecsam.

Disgownt: Gostyngiad o 15% i unrhyw gwsmer sydd yn rhentu gwagle cynhwysydd.

Cod Disgownt: BL0001

Gavin J Priest - Ffotograffydd

Rhif Ffôn: 07976 798278 neu 01978 352452
Ebost: info@gavinjpriest.com
Gwefan: www.gavinjpriest.com

Ni ddylai lluniau corfforaethol gymryd oes na bod yn gostus. Gallaf dynnu llun eich staff mewn stiwdio yn eu swyddfa mewn llai na 10 munud yr un. Nid wyf yn cynhyrchu llun tebyg i “lungopi” o’ch staff, rwy’n darparu lluniau llawn cymeriad mewn arddull addas. Rwyf hefyd yn cynnig tynnu lluniau grŵp, y tu mewn/tu allan i swyddfeydd a lluniau amgylcheddol/allan o’r swyddfa ar gyfer golwg mwy cyfoes.  Cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion penodol gan ddyfynnu’r cod disgownt isod.

Disgownt: 15% o’r ffi aseiniad

Cod Disgownt: 17-360-10

Squeni Copywriting

Ebost: hello@squenicopywriting.co.uk
Gwefan: www.squenicopywriting.co.uk

Sefwch allan gyda chopïau rhagorol. Mae Squeni copywriting yn darparu gwasanaethau ysgrifennu copi digidol ac wedi’i argraffu a all ddatblygu eich busnes. Pa un a ydych yn llunio brand o’r newydd, angen cynnwys newydd neu hyd yn oed gyfryngau cymdeithasol, gall Squeni Copywriting helpu. Gydag 11 mlynedd o brofiad ysgrifennu pob math o gopi a diploma i raddedigion mewn marchnata digidol, mae Sara, sylfaenydd Squeni yn edrych ymlaen at greu a rhannu cynnwys gwerthfawr i ddenu cwsmeriaid ac i gael cwsmeriaid i ddychwelyd i brynu.

Disgownt: 10% o ddisgownt

Cod Disgownt: SQBL10

BlueGreen Internet Marketing

Rhif Ffôn: 01244 457298
Ebost: hello@bg-seo.com
Gwefan: www.bg-seo.com

Pa un a ydych yn fusnes newydd neu’n gwmni sydd wedi ennill ei blwyf sy'n ystyried manteisio ar gyfleoedd marchnata ar lein, byddwn yn sicrhau eich bod yn derbyn cymorth arbenigol i'ch arwain tuag at lwyddiant gyda dylunio gwefan, a wnaethpwyd at chwaeth cwsmer neu fath newydd o brofiad digidol.  Gan ddefnyddio data go iawn ar sut mae eich darpar gwsmeriaid yn ymddwyn ar lein, gallwn eich helpu i dargedu’r math cywir o ymwelwyr a denu busnes gwerthfawr.  Byddwn yn cynllunio ac yn gweithredu ymgyrch, yna’n mesur ac yn gwella perfformiad tuag at eich amcanion busnes. 

Disgownt: Adroddiad Sector Marchnad am Ddim yn edrych ar ddulliau marchnata ar lein a pherfformiad cystadleuwyr.

Cod Disgownt: WGOVSECTOR

Marubbis Removals

Rhif Ffôn: 01978 856888
Ebost: enquiries@marubbis.com
Gwefan: www.marubbisremovals.co.uk

Mae Marubbis Removals Wrecsam yn gwmni symud a storio sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi'i leoli yn Wrecsam, ac mae’n gwasanaethu Caer a’r D.U. Rydym wedi bod yn symud tai a swyddfeydd yn ardal Wrecsam ers 1952.  Mae Marubbis Removals yn cynnig holl wasanaethau domestig, storio a symud masnachol gyda gwasanaeth proffesiynol bob tro.

Disgownt: 10% oddi ar wasanaethau symud

Gwasanaethau Cynhadledd Prifysgol Glyndŵr

Rhif Ffôn: 01978 293565
Ebost: conference@glyndwr.ac.uk
Gwefan: www.conferencevenues.glyndwr.ac.uk

Mae gan Brifysgol Glyndŵr amrywiaeth eang o leoliadau cynhadledd a digwyddiad sy’n cynnig lle i 800 o gynrychiolwyr yn ein campws yn Wrecsam. Rydym wedi ein lleoli’n ddelfrydol ger rhwydweithiau rheilffyrdd a ffyrdd, gyda maes parcio am ddim ar y safle a chyfleusterau ar gael saith niwrnod yr wythnos trwy'r flwyddyn. 
Mae yna le i 230 yn ein hystafell gynhadledd ymroddedig yng Nghanolfan Catrin Finch ac mae’n cynnwys offer AV o’r radd flaenaf a wifi am ddim. 
Yn ogystal, mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd seminar, ystafelloedd dosbarth a theatrau darlithio, yn ogystal â Neuadd William Aston, y theatr a lleoliad mwyaf ar gyfer cyngerdd yn Wrecsam sydd ar gael i’w llogi.

Cynnig disgownt: Rydym yn falch o gynnig disgownt o 10% oddi ar eu harcheb cyntaf am ystafell i’n holl gwsmeriaid newydd.

Cod Disgownt: GLYN10

Knight Owl Security & Services

Rhif Ffôn: 01978 800216
Ebost: m.davies@knight-owl-security.co.uk
Gwefan: www.knight-owl-security.co.uk

Ein prif nod yw cynnig y gwasanaeth gorau i gwsmeriaid am bris isel.  Mae gwasanaethau diogelwch yn cynnwys digwyddiadau sefydlog, patrôl symudol, digwyddiadau preifat a busnes, goruchwyliwr drysau, trin cŵn gan gynnwys ymateb i larymau, hefyd gwastraff manwerthu (elw/gwarchod colled) gan gynnwys diogelwch ar safleoedd adeiladu ac ati. 

Rydym yn cynnig gwasanaethau diogelwch yn Wrecsam, Gogledd Cymru, Caer, yr Amwythig, Telford, Croesoswallt, Cilgwri, Lerpwl ac ati.

Cynnig Disgownt: 10% oddi ar ein holl wasanaethau diogelwch.

Cod Disgownt: Sec01

MWL Systems

Rhif Ffôn: 01978 858300
Ebost: darren.speed@mwlsystems.co.uk
Gwefan: www.mwlsystems.co.uk

Yn MWL Systems rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gefnogaeth a gwasanaethau TG o’r ansawdd uchaf i chi a’ch busnes.

Pedwar conglfaen ein busnes yw:-

 • Cefnogaeth TG ac Ymgynghoriaeth
 • Meddalwedd a Gwasanaethau
 • Seilwaith a Chaledwedd
 • Cwmwl a storio data

Cefnogir ein cleientiaid gan beirianwyr systemau cyfeillgar a chymwys, datblygwyr meddalwedd a thîm o dechnegwyr cefnogi sy’n cynnig desg gefnogaeth o’r radd flaenaf.  Mae Systemau MWL yn falch o fod yn Bartner Microsoft Gold a VMware Enterprise, ardystion sy’n dangos ein gwybodaeth a sgiliau sy’n ymwneud â thechnolegau sy’n arwain diwydiant.

Cynnig Disgownt: 10% o ddisgownt oddi ar gyfraddau arferol i gefnogi seilwaith TG cleientiaid.

Cod Disgownt: supportmwl1

Platinum Removals

Rhif Ffôn: 01978 363926
Ebost: platinumremovals@btinternet.com
Gwefan: www.platinum-removals.co.uk

Ar gyfer eich holl ofynion symud tŷ a masnachol yn ardal Wrecsam, Caer a Gogledd Cymru ffoniwch Platinum Removals.

Mae Platinum Removals yn gwmni symud dodrefn proffesiynol a dibynadwy. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau gan gynnwys symud dodrefn tŷ a masnachol.

Rydym yn gweithredu’n lleol, ledled y D.U. a dramor. Rydym yn symud popeth o eitemau sengl i dai llawn a hefyd yn cynnig ein gwasanaethau i fusnesau sy’n adleoli.

Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant symud dodrefn ac rydym yn gweithio i safon uchel.    Mae ein staff wedi eu hyfforddi ac yn gwisgo iwnifform ac yn ymfalchïo yn eu gwaith.

Cynnig Disgownt: 10% o ddisgownt ar ein gwasanaeth symud dodrefn

Cod Disgownt: Move1

New Sales Machine Ltd

Rhif Ffôn: 01978 824728
Ebost: info@newsalesmachine.co.uk
Gwefan: www.newsalesmachine.co.uk

Mae New Sales Machine yn cynnig arweiniad, strategaeth a hyfforddiant gwerthu i amrywiaeth o sefydliadau., Beth mae hynny'n ei olygu? Wel, rydym yn gwerthu ar ran ein cleientiaid, cyflenwi adnoddau gwerthu a rheoli gwerthiant ar sail allanoli Rydym yn sefydlu timau gwerthiant, dyfeisio strategaethau gwerthiant a marchnata a sefydlu seilwaith – prosesau, offer, systemau, polisïau. Rydym yn darparu hyfforddiant gwerthiant i gynyddu capasiti gwerthu, datblygu cymwysterau, sgiliau hyfforddi a thalent mentor Rydym yn cynnig llawer o gyrsiau gwerthiant ac yn dyfeisio rhai newydd yn aml ar gyfer ein cleientiaid Academi Gwerthiant. Rydym yn bobl gwerthu i’r carn. Gallwch ein ffonio ar 01978 824728 am sgwrs heb ymrwymiad.

Cynnig Disgownt: Eisiau cynyddu eich gwerthiant? Angen datblygu neu wella eich tîm gwerthiant? Rydym yn darparu arbenigedd a gwasanaethau sy’n amrywio o adnoddau gwerthiant ac arweinyddiaeth i strategaeth a hyfforddiant Dyfynnwch NSM/2017/BLW i fanteisio ar 5% o ddisgownt ar ein cyfraddau safonol a ffioedd cyrsiau!

Cod Disgownt: NSM/2017/BLW

UK Atlantis Removals & Storage

Rhif Ffôn: 01978 898580
Ebost: enquiries@ukatlantis.co.uk
Gwefan: www.ukatlantis.co.uk

Yma yn UK Atlantis rydym yn arbenigwyr symud a storio sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi'i leoli yn Wrecsam. Rydym yn gwasanaethu ardal Wrecsam a Chaer yn bennaf ond rydym yn teithio ledled y DU. Rydym yn arbenigwyr symud dodrefn swyddfa a masnachol.

Cynnig Disgownt: 10 wythnos o storio am hanner pris i holl berchnogion busnes

Cod Disgownt: business21

M. C. Video

Rhif Ffôn: 01978 350122
Gwefan: www.mcvideo.co.uk

Mae M C Video wedi bod yn cynhyrchu cynnwys fideo ers 1996, gan gynnwys Wrecsam, Caer a’r DU. Rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer trosglwyddo fideo i DVD, ffilmio digwyddiadau a chynadleddau, darlledu, sine-ffilm i DVD a dyblygu DVD.
Gyda VHS yn dod i ben yn fuan gallwn drosglwyddo pob maeth o fideo i DVD.
Rydym yn trosglwyddo pob math o dâp fideo/camcorder i DVD, cof bach USB neu yriant caled. Ni yw arbenigwyr yr ardal o ran trosglwyddo a throsi pob math o gyfryngau ers 1996 gydag enw da am ddarparu gwasanaeth cyfeillgar o ansawdd uchel.  Fideo y gallwn drosi: VHS, VHS-C, S-VHS, DV Mini, 8mm a thapiau Camcorder Hi8.

Cynnig Disgownt: 10% oddi ar unrhyw un o’r gwasanaethau trosglwyddo. Fideo i DVD/Sine i ddyblygiad DVD/DVD/CD.

Cod Disgownt: WBL-10

Ellis & Co Chartered Accountants and Business Advisers

Rhif Ffôn: 01244 343 504
Ebost: info@ellis-uk.com
Gwefan: www.ellis-uk.com

Mae Cyfrifwyr Siartredig a Chynghorwyr Busnes Ellis & Co yn cynnig ymgynghoriad am ddim yn eich eiddo os byddai’n well gennych.
Cafodd y cwmni ei sefydlu yn Wrecsam a Chaer yn 1989 ac mae wedi cyfrannu at lwyddiant cannoedd o fusnesau.

Rydym yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i gleientiaid nid yn unig cyfrifeg, ond hefyd trwy ddeall eu busnes, dod o hyd i ffyrdd i dorri costau, lleihau treth a chynyddu cyfleoedd ar gyfer twf.

Fel y byddech yn ddisgwyl gan gwmni hir sefydliedig o Gyfrifwyr Siartredig, mae Ellis & Co wedi datblygu amrywiaeth eang o gleientiaid ar draws y prif sector economaidd.

Cod Disgownt: ELLIS

Cysylltiadau Defnyddiol