Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwestiynau Cyffredin - Sŵn, mwg a llygredd

Beth fedrwch chi ei wneud am gerddoriaeth uchel a ddaw o geir?

Ni all yr Adran Diogelu’r Cyhoedd ymdrin â sŵn o geir tra mae’r car yn symud (ac mae hyn yn cynnwys sŵn ‘traffig’) ar ffyrdd cyhoeddus. Pan fydd y car yn llonydd ar dir preifat neu yn y stryd, mae gan yr Adran Diogelu’r Cyhoedd bwerau i ymdrin â char swnllyd. Cysylltwch â ni ar 01978 298989, ebost: cysylltwch@wrexham.gov.uk neu drwy lenwi’r ffurflen ymholiad ar-lein am gyngor pellach.

Pa mor uchel ydw i’n cael chwarae fy ngherddoriaeth?

Mor uchel ag y dymunwch OND ni ddylech byth fod yn niwsans i’ch cymdogion. Yn gyffredinol, bydd hyn yn dibynnu ar leoliad eich offer i’ch cymdogion agosaf a pha mor dda yw inswleiddiad sain eich cartref. Rhaid i chi gofio er y bydd rhai pobl yn mwynhau cerddoriaeth, ni ddylent gael eu gorfodi i glywed eich cerddoriaeth gan fod ganddynt rywfaint o hawl i heddwch p’un ai yn eu cartref neu eu gardd, yn ystod y dydd a’r nos. Rhowch gynnig ar glustffonau.

Oes yna amseroedd penodol pan gaf chwarae fy ngherddoriaeth?

Nid oes amseroedd pan allwch chwarae eich cerddoriaeth fel ei fod yn achosi niwsans i’ch cymdogion. Dylech gofio pan fydd sŵn cefndir yn tawelu megis yn ystod yr hwyr, bydd eich cerddoriaeth yn cael ei glywed yn fwy uchel. Rhaid i chi gofio er y bydd y rhan fwyaf o bobl yn mwynhau cerddoriaeth, ni ddylent gael eu gorfodi i glywed eich cerddoriaeth gan fod ganddynt rywfaint o hawl i heddwch p’un ai yn eu cartref neu eu gardd, yn ystod y dydd a’r nos.

Sut ydw i’n sicrhau nad yw fy larwm lladron yn achosi niwsans?

Dylech osod eich larwm lladron fel nad yw’n canu am fwy na 20 munud pan mae’n cael ei weithredu. Dylech hefyd roi gwybod i’r heddlu am ddau geidwad eich allweddi y gellir cysylltu â nhw i ddiffodd y larwm os bydd angen pan fydd y larwm wedi methu diffodd ei hun fel mater o drefn. Mae ffurflen ar gael i chi wneud hyn, cysylltwch ag Adran Diogelu’r Cyhoedd ar 01978 298989, ebost: cysylltwch@wrexham.gov.uk neu drwy lenwi’r ffurflen ymholi ar-lein i ofyn am ffurflen y gellir ei llenwi a’i hanfon yn ôl atom.

Dylech hefyd sicrhau bod cam-rybuddion yn cael eu cadw i’r isafswm drwy sicrhau nad yw’r synwyryddion yn cael eu heffeithio gan anifeiliaid bach er enghraifft. Bydd pobl yn dechrau anwybyddu eich larwm a bydd posibilrwydd y bydd lladron yn eich cartref os yw’n canu’n aml.

Ydw i’n gallu cael coelcerth yn fy ngardd?

Yn gyffredinol ydych.  Fodd bynnag mae cyfyngiadau.  Ni ddylech fod yn niwsans i’ch cymdogion a dylech gyfyngu ar y gwastraff y byddwch yn ei losgi (nid gwyrdd) gwastraff gardd, coed glân, cardbord neu bapur.  Gall llosgi deunyddiau eraill ar dân agored fod yn wenwynig, yn arbennig plastig, rhwber, paent ac olew.  Rydych lai tebygol o achosi niwsans pan fydd cyfeiriad y gwynt yn chwythu i gyfeiriad sy’n groes i eiddo eich cymdogion.

Dylech osgoi cynnau tân os ydych yn agos at briffordd ac i’r mwg amharu ar siwrnai’r modurwyr sy’n mynd heibio.

Dylech osgoi llosgi eich coelcerth yn agos at wrychoedd, ffensys, adeiladau neu bethau eraill allai gael eu difrodi neu fynd ar dân.

Oes is-ddeddf am gynnau coelcerthi?

Mae darpariaethau’r niwsans statudol y Ddeddf Diogelwch Amgylcheddol 1990 yn caniatáu i’r Cyngor roi rhybudd i unigolyn sy’n achosi trafferth i gymdogion oherwydd coelcerthi.

Oes yna amseroedd penodol pan allaf gael coelcerth?

Nid oes amseroedd penodol pan na allwch neu pan allwch gael coelcerth. Dylech osgoi llosgi pan fydd wedi nosi gan y gallwch ddenu sylw'r Gwasanaeth Tân. Dylech hefyd osgoi llosgi pan fydd pobl yn rhoi eu golchi allan i sychu neu’n debygol y byddwch yn tarfu arnynt gyda thân.

Mae fy nghymydog yn tarfu arnaf gyda mwg o simnai/coelcerth. Beth allaf i ei wneud?

Mae hyn yn dibynnu ar le rydych yn byw. Gall y Cyngor weithredu ym mhob ardal yn erbyn perchennog tŷ os yw mwg o’u simnai yn achosi trafferth. Os ydych yn byw mewn ardal rheoli mwg, a bydd hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o dref Wrecsam, yna caniateir i’ch cymydog losgi tanwydd di-fwg neu ddefnyddio offer cymeradwy yn unig. Cysylltwch â’r Adran Diogelu’r Cyhoedd ar 01978 298989 am ragor o gyngor neu os ydych am gwyno - gallwch wneud hyn drwy gwblhau’r ffurflen gwyno llygredd ar-lein, neu drwy ffonio 01978 298989, neu ebostio: cysylltwch@wrexham.gov.uk. Bydd angen i chi roi eich enw, cyfeiriad a manylion cyswllt eraill os ydych am i ni weithredu am eich cwyn.